Sơ đồ tổ chức

 

 CHI BỘ:

1. Trần Quốc Khành. Bí thư

2. Trầm Thị Hằng. P. Bí thư

3. Trần Thị Loan. CUV